Dobré odpoledne, je sobota 23.10.2021, 16:44. Dnes má svátek Teodor, zítra Nina.

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Velká Turná

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a svoji činnost provozuje podle podmínek a principů tohoto zákona. Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obecní úřad vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy.

3. Organizační struktura

Obec Velká Turná je veřejnoprávní korporací, která je samostaně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou starosta, obecní úřad, kontrolní a finanční výbory obce. Obec spravuje své záležitosti v sapostatné působnosti v organizační struktuře, zastupitelstvo obce, starosta obce, místostarosta obce, hlavní účetní obce, předsedové kontrolního a finančních výborů a správce majetku obce a provozu služeb v turistickém ruchu. OÚ Velká Turná vykonává přenesenou působnost upravenou zákonem v organizační struktuře, starosta obce, místostarosta obce, hlavní účetní.

4. Kontaktní spojení

e-mail: velkaturna@seznam.cz
www: www.velkaturna.cz
datová schránka: zgtawxp

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Velká Turná
Obec Velká Turná
čp. 41
Strakonice
386 01

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Velká Turná
Obec Velká Turná
čp. 41
Strakonice
386 01

4.3. Úřední hodiny

Každé úterý od 8:00 do 10:00 a dále dle ročního rozpisu, zveřejněného v seznamu zasedání zastupitelstva obce Velká Turná na daný rok.

4.4. Telefonní čísla

383 392 195 (obec)
606 690 391 (starosta)

4.5. Čísla faxu

-----

4.6. Adresa internetové stránky

www.velkaturna.cz

4.7. Adresa e-podatelny

velkaturna@seznam.cz

4.8. Další elektronické adresy

Profil zadavatele

5. Případné platby lze poukázat

0680320349/0800 ČS

6. IČ

00667943

7. DIČ

DIČ-CZ00667943

8. Dokumenty

Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Předpisy obce, sazebníky, formuláře, obecně závazné vyhlášky, finanční dokumenty, výroční zprávy, rozpočty a rozpočtová opatření.

8.2. Rozpočty

Rozpočty

9. Žádosti o informace

Obecní úřad Velká Turná
Obec Velká Turná
čp. 41
Strakonice
386 01

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obecní úřad Velká Turná
Obec Velká Turná
čp. 41
Strakonice
386 01

11. Opravné prostředky

-------

12. Formuláře

viz stránka Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Odkazy na návody na řešení různých životních situací:
* naleznete na určitých odborech úřadu
* naleznete na portálu veřejné správy ČR více zde

Krizové situace a jejich řešení
Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí?
Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení?
Zde jsou následující dokumenty:
* Hasičský záchranný sbor ČR

14. Předpisy

Předpisy, vyhlášky

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled zákonů a předpisů, podle nichž OÚ jedná a rozhoduje, je uložen v sekretariátu starosty. Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách OÚ.

14.2. Vydané právní předpisy

viz stránka Vyhlášky

15.1. Úhrady za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. Sazebník úhrad za poskytování informací zde.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán - Krajský úřad při rozhodování o výši úhrady rozhodne tak, že výši úhrady potvrdí, nebo sníží, nebo přikáže povinnému subjektu, aby zjednal nápravu, jde-li o úhradu za poskytnutí informace územně samosprávným celkem v samostatné působnosti.

16. Licenční smlouvy

- - -

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence

Výhradní licence se poskytne pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinné informace

Kontakty
Obec


Obecní úřad Velká Turná
Obec Velká Turná
čp. 41
Strakonice
386 01

e-mail: velkaturna@seznam.cz

Telefon:
383 392 195 (obec)

Úřední hodiny, termíny zasedání zastupitelstva a otevírací doba Husovy knihovny s veřejným internetem pro rok 2021

IČ: 00667943
Č. účtu: 0680320349/0800 ČS
Datová schránka: zgtawxp
DIČ-CZ00667943

Obecní úřad pracuje ve složení:
Starosta: Pavel Šípek
- mob.: 606 690 391
Místostarostka: Ivana Mrázková

Hlavní účetní (knihovnice) Eva Zobalová
- 383 392 532
Úklid a údržba obecního majetku Pavel Šípek
- mob.: 606 690 391

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.velkaturna.cz
© Obec Velká Turná
Právní doložka
Editace